Zapraszamy do udziału w X Sesji Rady Miasta Kalisza, która odbędzie się w czwartek, 30 maja, o godz. 9.00 w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza.

Porządek obrad:

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołów VIII i IX Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
2. zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia,
3. zmiany uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia,
4. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Asnyka,
5. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik,
6. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki,
7. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobro,
8. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec P,
9. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec W,
10. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Kaliniec,
11. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Korczak,
12. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Majków,
13. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Ogrody,
14. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Piskorzewie,
15. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Piwonice,
16. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Rajsków,
17. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Rogatka,
18. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Rypinek,
19. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Szczypiorno,
20. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście I,
21. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście II,
22. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Tyniec,
23. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Widok,
24. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Winiary,
25. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia,
26. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Zagorzynek,
27. uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią,
28. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska – II”,
29. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”,
30. nadania nazw drogom oraz rondu na terenie miasta Kalisza,
31. nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza,
32. granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza,
33. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz,
34. likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza,
35. przekształcenia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13,
36. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia zajęć na
ul. Teatralnej 3,
37. przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu przy
ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby,
38. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a,
39. uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
40. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
41. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.

VI. Odpowiedzi na interpelacje.
VII. Interpelacje.
VIII. Zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
X. Punkt obywatelski.
XI. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr X w dniu 30 maja 2019 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.