Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

4 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzające wsparcie finansowe dla twórców i artystów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu. Wsparcie to jest dedykowane twórcom i artystom, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury (art. 1 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Udzielenie wsparcia następuje na wniosek twórcy lub artysty. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia finansowego.
We wniosku należy podać:
imię i nazwisko,
adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania,
numer PESEL,
nazwę oraz adres urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy,
informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację, uzasadniających przyznanie wsparcia finansowego,
źródło uzyskiwanych przychodów oraz oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych wówczas wnioskodawca uzupełnia braki w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do ich uzupełnienia.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego nie może przekroczyć jednorazowo przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni ogłaszanego przez GUS do ustalania m.in. odpisów na zfśs.

Środki przyznane w ramach wsparcia finansowego wyznaczona instytucja przekazuje na wskazany przez twórcę lub artystę rachunek bankowy.

Przepisy wprowadziło rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1938.