Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Z dniem 1 stycznia 2021r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady najmu lokali, tj. uchwała Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r., poz. 7318).

Wnioski o przydział, bądź zamianę lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza można składać w okresie od 2 stycznia do 31 maja danego roku kalendarzowego. Wnioskodawca przedstawia dochód rodziny uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a każda pełnoletnia osoba w rodzinie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego.

Zmianie uległy również progi dochodowe przy rozpatrywaniu wniosków. Średni miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć dla:
- lokali mieszkalnych (150% najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych i 200% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych),
- najmu socjalnego lokali (100%najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych i 150% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych).
Ocena wniosków prowadzona będzie w oparciu o nowo wprowadzony system naliczania punktów określony w kwestionariuszu kwalifikacji punktowej. Minimalną ilość punktów uprawniającą do uzyskania uprawnień do przydziału, bądź zamiany lokalu określi zarządzeniem Prezydent Miasta Kalisza. Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza zostanie przekazany Prezydentowi Miasta Kalisza w terminie do 30 września danego roku i podany do publicznej wiadomości w terminie do 10 października. Odwołania będzie można składać do 10 listopada. Po ich rozpatrzeniu Prezydent Miasta Kalisza w terminie do 31 grudnia danego roku ustali wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza, który zostanie podany do publicznej wiadomości do 31 stycznia.

Został utrzymany obowiązek corocznego złożenia formularza aktualizacji wniosku przez każdą osobę posiadającą uprawnienia do otrzymania lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza. Dla złożenia formularza aktualizacji wniosku został określony nowy termin od 1 czerwca do 31 sierpnia w danym roku kalendarzowym, w którym należy przedstawić dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia formularza. Jednorazowo wszystkie osoby posiadające już uprawnienia do przydziału lub zamiany lokalu otrzymały pismo informujące o nowym terminie oraz druk formularza aktualizacji.


Osoby mieszkające w lokalu z najmem socjalnym mogą wnioskować o jego przedłużenie pomimo tego, że posiadane zadłużenie nie zostało w całości spłacone, ale została podpisana ugoda na spłatę w ratach lub porozumienie na odpracowanie zaległości, realizowane przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych możliwa będzie tylko w zasobie komunalnym Miasta Kalisza.

Nowe obowiązujące druki wniosków dostępne są w punkcie Informacji Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a oraz na stronie internetowej miasta Kalisza.