Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do programu Ochrona zabytków na 2022 rok.

Przewidywany budżet programu to ogółem: 113 625 000 zł, z tego kwota 98 777 000 zł zaplanowana została na wydatki w trybie konkursowym, natomiast środki w wysokości 14 848 000 zł zarezerwowano dla zadań, rozpatrywanych w trybie odwoławczym.
Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie, w szczególności na :
1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora
Ministerstwo ogłosiło dwa terminy naboru wniosków:
• Pierwszy termin naboru trwa do 31 października 2021 r. i dotyczy wyłącznie prac planowanych do wykonania w roku 2022.
• Drugi nabór odbędzie się do 31 marca 2021 r. i będzie dotyczył zarówno prac planowanych do wykonania w roku 2023 jak i refundacji poniesionych kosztów za prace przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku zabytków);

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z Regulaminem edycji programu Ochrona zabytków 2022 dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku, jest skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem:https://esp.mkidn.gov.pl
Regulamin, wytyczne oraz wszelkie inne informacje dotyczące programu Ochrona zabytków 2022 dostępne się na stronie https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow4.