Informujemy, że 26 maja br. o godz. 9:00 w sali recepcyjnej ratusza odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Kalisza. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek obrad
LIII Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 26 maja 2022 roku o godz. 9.00

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu LII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. przyznania Nagrody Miasta Kalisza,
2. zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby,
3. ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas oznaczony i czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym,
5. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu,
6. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
7. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
8. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
9. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.

VI. Odpowiedzi na interpelacje.
VII. Interpelacje.
VIII. Zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
X. Punkt obywatelski.
XI. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr LIII w dniu 26 maja 2022 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

Jednocześnie informujemy, iż nie ma już żadnych ograniczeń związanych z uczestnictwem w sesji.