Radni Miasta Kalisza zagłosowali za ustaleniem wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Ekwiwalent wypłacany będzie od 1 lipca i ma być formą rekompensaty finansowej za poświęcenie i straty, jakie z powodu udziału w działaniach ratowniczych mogą ponieść strażacy. Wysokość ekwiwalentu ustala się na kwotę 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.