Przypominamy, że Prezydent Miasta Kalisza ogłosił nabór wniosków o udzielenie z budżetu Kalisza w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.

Wnioski można składać do 5 grudnia 2022 roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kalisza. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują w zamieszczonym poniżej Ogłoszeniu o naborze. Załączamy również wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza - w wersji edytowalnej.