W trosce o czyste powietrze, a tym samym zdrowie mieszkańców, w Kaliszu sukcesywnie wymieniane są źródła ciepła opalane paliwem stałym, na nowe ekologiczne ogrzewanie. Przypominamy, że można korzystać z dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, opartego na paliwach stałych na ekologiczne.

W 2022 r. wpłynęło 325 wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne. Zlikwidowano 372 źródła ogrzewania paliwem stałym, w tym kominki. Na dofinansowanie wydano kwotę 1 909 874,18 złotych.

Aktualnie za zakup nowego systemu ogrzewania można otrzymać z Miasta 100% zwrotu poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 7000 zł na jedną nieruchomość z równoczesnym, trwałym zlikwidowaniem wszystkich źródeł emisji opalanych paliwem stałym (np. kotłów, pieców, kominków).

Dotacja może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z zainstalowaniem na stałe fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy ekologicznych urządzeń grzewczych, posiadających stosowny atest dopuszczający je do użytkowania.

Dotację przyznaje się na zakup:
- urządzenia grzewczego wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jego funkcjonowania, elektrycznego
źródła ciepła lub grzejników – w przypadku zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne;
- węzła cieplnego lub zakupu grzejników – w przypadku podłączenia do miejskiej
sieci ciepłowniczej;
- pompy ciepła – w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na pompę
ciepła;
- zakupu wkładu kominowego.

Dotacja nie jest udzielana na pokrycie kosztów ponoszonych w zakresie projektowania, montażu i demontażu źródeł ciepła oraz pozostałych elementów instalacji.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest udokumentowanie istnienia źródeł ciepła na paliwa stałe. Dotacji podlega wymiana w pełni sprawnych źródeł ciepła na paliwo stałe, stanowiących trwałe wyposażenie nieruchomości. Dotacja przysługuje na nieruchomość położoną na terenie miasta Kalisza z uregulowanym stanem prawnym, do której beneficjent posiada tytuł prawny. Liczba przydzielonych dotacji jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych na realizację inwestycji w uchwale Rady Miasta Kalisza w sprawie budżetu Kalisza na dany rok.

Obowiązują dwa terminy przyjmowania wniosków:
I termin - od 2 stycznia do 31 marca danego roku budżetowego;
II termin - od 1 lipca do 31 lipca danego roku budżetowego.

Po złożeniu wniosku zostanie zawarta umowa dotacji pomiędzy Miastem Kalisz a wnioskodawcą.
Dopiero po zawarciu umowy dotacji beneficjent może rozpocząć inwestycję polegającą na wymianie starych źródeł ogrzewania na nowe, a tym samym dokumentować wydatki ponoszone na ten cel.

Informacje o wymaganych dokumentach oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie: http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/220

Uchwała NR XXXVII/549/2021 RADY MIASTA KALISZA z 26 marca 2021 r. jest zamieszczona na stronie https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/ochrona-srodowiska/powietrze-ochrona