Za nami LXI Sesja Rady Miasta Kalisza. Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad oraz do obejrzenia transmisji.

Transmisja z obrad dostępna jest pod linkiem TUTAJ.

Porządek obrad:

I Otwarcie posiedzenia.
II Propozycje zmian porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu LX Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V Podjęcie uchwał w sprawie:
1. nadania imienia Władysława Kościelniaka Szkole Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przy ulicy Kordeckiego 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
2. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego,
3. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej – Piskorzewie”,
4. przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”,
5. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
6. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
7. udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
8. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
9. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
10. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
12. zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”,
VI Przyjęcie:
- sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.,
- sprawozdań z działalności komisji merytorycznych Rady Miasta Kalisza za 2022 rok,
- planów pracy merytorycznych komisji Rady Miasta Kalisza na 2023 rok.
VII Odpowiedzi na interpelacje.
VIII Interpelacje.
IX Zapytania radnych.
X Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI Punkt obywatelski.
XII Zamknięcie obrad.