Od godziny 9:00 trwa LV Sesja Rady Miasta Kalisza. Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad oraz obejrzenia transmisji na żywo.

Transmisja z obrad dostępna jest pod linkiem TUTAJ.

Porządek obrad:

I Otwarcie posiedzenia.
II Propozycje zmian porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów LIII i LIV Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V Podjęcie uchwał w sprawie:
1. udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania:
a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2021,
b) debata nad raportem o stanie gminy za rok 2021:
- głosy radnych Rady Miasta Kalisza,
- głosy mieszkańców,
c) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok:
a) przedstawienie stanowisk stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w zakresie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok i informacją o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,
d) dyskusja,
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
3. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza:
a) wystąpienie Prezydenta Miasta Kalisza,
b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za 2021 rok,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2021,
d) dyskusja,
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza,
4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023,
5. zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
6. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
7. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
8. określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Miastem Kalisz w trybie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
9. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
VI Przyjęcie:
- sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2021 rok,
- sprawozdania z realizacji w 2021 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 - 2025” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
VII Odpowiedzi na interpelacje.
VIII Interpelacje.
IX Zapytania radnych.
X Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI Punkt obywatelski.
XII Zamknięcie obrad.