Rada Miasta Kalisza udzieliła Prezydentowi Miasta Kalisza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Wcześniej, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za rok 2021, prezydent Krystian Kinastowski uzyskał wotum zaufania.

- Budżet Miasta Kalisza na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kalisza 29 grudnia 2020 roku. Zawierał on dochody na poziomie 718 098 000 zł oraz wydatki na poziomie 733 314 000 zł. Na przestrzeni roku budżet ulegał zmianom w wyniku uchwał Rady Miasta Kalisza oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. 31 grudnia 2021 roku osiągnął dochody w wysokości 823 636 000 zł - co stanowi wzrost o 14,7% - oraz wydatki w wysokości 838 591 000 zł, czyli o 14,4% więcej – powiedział prezydent Krystian Kinastowski. - Mówiąc o realizacji budżetu 2021 roku należy wspomnieć, że planowany deficyt stanowił kwotę 15 216 000 złotych. Natomiast na koniec 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 43 201 000 złotych.

Prezydent Krystian Kinastowski przedstawił Radzie informację na temat stanu mienia Miasta Kalisza, a także raport o stanie gminy za ubiegły rok.

- Od 2019 roku istnieje obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Jest to więc nasz czwarty raport. Z analiz tych dokumentów wynika, że miasto rozwija się nie tylko w zakresie liczb, ale także pod względem jakościowym. Przedstawiłem Państwu dane liczbowe, które można analizować na wiele sposobów. Ale miasto to nie tylko liczby. To ludzie, to klimat do życia, to emocje. To, co było moją sztandarową obietnicą wyborczą, czyli rewitalizacja śródmieścia, dzieje się na naszych oczach. Efekty prac są już widoczne. Zmieniły się planty, poszczególne ulice, zmienia się Park Miejski. Miasto się zazielenia! - podkreślił prezydent Krystian Kinastowski. - Ale zmieniamy nie tylko centrum miasta. Realizujemy Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. W 2021 roku w jego ramach prowadziliśmy prace związane z przebudową lub budową 12 ulic. Modernizujemy układ komunikacyjny miasta. Zakończyliśmy przebudowę ulicy Śródmiejskiej. Trwają prace na drodze wojewódzkiej nr 450, przedłużamy też Szlak Bursztynowy. Robimy wszystko, aby Kalisz był miastem atrakcyjnym i dobrze postrzeganym przez inwestorów. Dlatego opracowujemy kolejne plany miejscowe zagospodarowania terenu oraz zabezpieczamy środki na rozwój niezbędnej infrastruktury technicznej. Dbamy o estetykę miasta i środowisko. Gdzie to tylko możliwe, beton zastępujemy zielenią, sadzimy drzewa i krzewy, często w miejscach, gdzie przedtem zieleni nigdy nie było. Wprowadziliśmy zwolnienie od podatku od nieruchomości w zamian za zielone dachy i ściany oraz ogrody wertykalne. To dobry sposób na poprawę jakości powietrza w mieście i podniesienie komfortu życia. Kontynuujemy cieszący się dużym zainteresowaniem program dofinansowania zakupu zbiorników na wody opadowe i roztopowe. Wspieramy mieszkańców, którzy zmieniają system ogrzewania z węglowego na ekologiczny. Ważnym zadaniem, które zrealizowaliśmy, było wywiezienie i zlikwidowanie niebezpiecznych odpadów, zalegających przez lata w jednym z magazynów w Szczypiornie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wystąpień Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Miasta Kalisza, udostępnionych w załączeniu.