Zmiany wprowadzone 25 czerwca 2022 r. w rozporządzeniu w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, umożliwiają wydłużenie okresu pobierania świadczenia, ale wyłącznie w określonych przypadkach.

Zgodnie z „§4 ust.1 Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2021r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I i II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.”

Do wniosku należy dołączyć:
- dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności w języku polskim;
- dokument o nadaniu numeru pesel;
- zaświadczenie lekarskie w przypadku kobiet w ciąży;
- dokument potwierdzający, że małoletni obywatel Ukrainy przybył bez opieki osoby sprawującej nad nim faktyczną pieczę, bądź był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Wniosek o przedłużenie wypłaty świadczenia można złożyć każdorazowo maksymalnie na okres 30 dni. Wzór wniosku można pobrać na stronie kalisz.pl (TUTAJ).

Wypłaty są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych przez Miasto.