Powiat Kaliski: Władze i służby dyskutowały o bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym
W ostatni poniedziałek, nasza społeczność była świadkiem wyjątkowego wydarzenia, które zebrało kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Spotkanie, które miało na celu gruntowną analizę oraz ocenę sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie w ubiegłym roku, przyniosło wiele istotnych wniosków i planów na przyszłość.
  1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w regionie za rok ubiegły.
  2. Prezentacja raportów przez przedstawicieli służb mundurowych.
  3. Omówienie stanu sanitarnego i epizootycznego.
  4. Ocena budżetu na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

W ramach posiedzenia, które odbyło się 26 marca, przedstawiciele różnych służb, w tym Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Prokuratury Rejonowej oraz inspekcji sanitarnej, przedłożyli szczegółowe raporty na temat swojej działalności w poprzednim roku. Spotkanie pod przewodnictwem Wicestarosty Kaliskiego, Zbigniewa Słodowego, stało się platformą do wymiany doświadczeń i planowania przyszłych działań.

Wśród omówionych tematów znalazła się ocena działań Policji, przedstawiona przez mł. insp. Witolda Godzielewskiego, ocena ochrony przeciwpożarowej przez st. kpt. Damiana Knopa, a także raport dotyczący działań Straży Miejskiej, który przedstawił Komendant Mateusz Suliga. Ważnym punktem było także wystąpienie Prokurator Rejonowej Katarzyny Sochy, która szczegółowo omówiła działania prokuratury w zakresie zapobiegania i ścigania przestępstw związanych z naruszeniem ustawy o ochronie zwierząt.

Elżbieta Grzelak, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, podzieliła się informacjami o stanie sanitarno-epizootycznym w regionie, a Anna Napierała – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przedstawiła ocenę stanu sanitarnego. Na zakończenie, Dominik Kałużny i Agata Krawiec omówili budżet na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Spotkanie było również okazją do wręczenia powołania Janowi Adamowi Kłyszowi, Przewodniczącemu Związku Zarządu Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. To symboliczny gest podkreślający znaczenie współpracy między różnymi jednostkami w dążeniu do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Takie spotkania są niezbędne do budowania silnych fundamentów dla bezpiecznej przyszłości naszej społeczności. Współpraca międzysektorowa i otwarta komunikacja pomiędzy służbami a mieszkańcami stanowią klucz do efektywnego zarządzania kryzysowego i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Wg inf z: Powiat Kaliski