Rozpoczęła się budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną i drogową.

Inwestycja jest realizowana w południowo-zachodniej części Kalisza, w rejonie dworca kolejowego i dworca autobusowego, w obrębie ulic Wrocławskiej, Podmiejskiej, Miast Partnerskich, Dworcowej oraz terenów bezpośrednio przylegających do tych ulic.

Inwestycja realizowana jest na obszarze ok. 3,4 ha, w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Teren już teraz spełnia funkcję komunikacyjną.

W zakresie zaplanowanych prac uwzględniono wykonanie m.in.: parkingów (ogólnodostępnych Park&Ride, ogólnodostępnych o ograniczonym czasie postoju, w tym Kiss&Ride, TAXI, dla osób niepełnosprawnych, dla autobusów, dla rowerów), zatok autobusowych o nawierzchni utwardzonej, chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego, dróg pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, układu komunikacyjnego mającego na celu zapewnienie właściwej obsługi zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną.

- Wybudowane zostaną: układ komunikacji pasażerskiej całego terenu, układ komunikacyjny w obrębie dworców kolejowego i autobusowego. Prace obejmą przebudowę istniejących dróg, w tym dróg publicznych wraz z poszerzeniami jezdni oraz jezdni i placów manewrowych (ogólnodostępnych i o  ograniczonym dostępie). Powstanie nowy odcinek drogi lokalnej zapewniającej dodatkową obsługę komunikacyjną (wjazd/wyjazd) węzła przesiadkowego od ulicy Wrocławskiej wraz z niezbędną przebudową skrzyżowań ww. drogi z ul. Wrocławską oraz ul. Podmiejską. Prace obejmą także budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania węzła – mówi Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

W ramach zadania powstanie m.in. także mała architektura, energooszczędne oświetlenie uliczne i dekoracyjne. Obszar będzie wyposażony w monitoring i tereny zielone. Wybudowane zostanie nowe zadaszenie peronów dworca autobusowego.

Planowane jest utworzenie ok. 35 miejsc postojowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej oraz ok. 198 miejsc postojowych dla pojazdów komunikacji indywidualnej, w tym miejsca postojowe z ograniczonym czasem postoju oraz Kiss&Ride.

Łączna powierzchnia planowanych terenów utwardzonych wyniesie około 2,7 ha, a łączna długość planowanych do przebudowy i budowy odcinków dróg to około 1,2 km.

Z ramienia Miasta Kalisza inwestycję prowadzi Miejski Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Planowany termin zakończenia inwestycji – do 30 września br.

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego realizowana jest w ramach zadania pod nazwą „Rozwój systemu komunikacji publicznej aglomeracji kalisko-ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz” dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi 19 604 576,38 zł, a dofinansowania: 16 051 463,23 zł.