Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Szczegóły są dostępne w załącznikach.