Początek roku to czas, gdy do mieszkańców Kalisza wysyłane są ważne informacje urzędowe, dotyczące np. wysokości podatków i opłat oraz zmiany numerów rachunków Urzędu Miasta. Przypominamy, że do dostarczenia korespondencji niezbędna jest skrzynka pocztowa. Posiadanie jej jest obowiązkiem i wynika z ustawy Prawo pocztowe, a właściciele nieruchomości, którzy nie umieszczą odpowiedniej, oddawczej skrzynki pocztowej, muszą liczyć się z karą pieniężną - nawet do 10.000 zł.

Urząd Miasta Kalisza przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 506).

 

Wiele osób, mimo obowiązku wynikającego z przepisów prawa, nie montuje oddawczych skrzynek pocztowych, co m.in. uniemożliwia bezpieczne pozostawienie przez pracowników Urzędu Miasta Kalisza dostarczających korespondencję zawiadomienia o pozostawieniu pisma urzędowego sąsiadowi lub dozorcy bądź możliwości jego odbioru w Urzędzie Miasta Kalisza. W wielu przypadkach stan techniczny umieszczonych oddawczych skrzynek pocztowych (np. zepsute zamki nie zabezpieczające dostępu do skrzynki) nie gwarantuje bezpieczeństwa pozostawianych zawiadomień jak również innych przesyłanych do adresatów przesyłek i korespondencji. Stawarza to ryzyko zapoznania się z treścią korespondencji przez osoby nieupoważnione lub jej utraty (kradzieży).