Miasto Kalisz zaprasza do udziału w konkursie "KALISZ W KAPSULE CZASU – dopisz swoją historię". Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Kalisza.

Celem konkursu jest:

- promowanie historii miasta Kalisza.

- budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem.

- kształtowanie wśród młodego pokolenia, poczucia współodpowiedzialności za rozwój patriotyzmu lokalnego.

- stworzenie okazji uczestnikom konkursu do podjęcia wyzwania, wykazania się kreatywnością, inwencją i pobudzenie twórczej wyobraźni.

 Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie tzw. „listu” dla przyszłych pokoleń dotyczącego miasta Kalisza sporządzonego w dowolnej formule:

- praca literacka – opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy literackie) których objętość nie przekracza 4000 znaków ze spacjami maszynopisu lub 4 strony rękopisu (2 kartki w formacie A4 i zapisie dwustronnym)

- praca plastyczna – wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, komiks, techniki mieszane) lub za pomocą grafiki komputerowej (maksymalnie 2 kartki w formacie A4, dwustronne).

 Prace  wraz z dokumentami zgłoszeniowymi należy dostarczyć do Wydziału Edukacji, ul. Jasna 2, pokój 102  do dnia 30.01.2023r.

Uczestnik konkursu,  którego „list” zostanie wybrany do złożenia w kapsule czasu będzie zobowiązany do uczestnictwa w zamieszczaniu kapsuły czasu w podziemiach kaliskiego Rynku.

Regulamin konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w załączeniu.