Rozwody

Rozwód jest sposobem na rozwiązanie małżeństwa cywilnego. Może być on orzeczony wyłącznie przez właściwy sąd – sama wola małżonków nie jest tutaj decydująca. Ustawodawca przewidział w jakich sytuacjach może dojść do formalnego zakończenia danego związku – decydują o tym tzw. przesłanki rozwodowe.

Rozwód cywilny – co trzeba wiedzieć?

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić wyłącznie w stosunku do związku świeckiego. Prawo kanoniczne nie przewiduje takiej możliwości, stąd rozwody w kościele katolickim są niedopuszczalne (można jednak starać się o unieważnienie małżeństwa sakramentalnego).

O dopuszczalności rozwodu decydują przesłanki zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jeśli w danym małżeństwie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd zyskuje podstawę do tego, by wydać wyrok rozwiązujący małżeństwo.

Zgodnie z treścią art. 56 KRO, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego możemy mówić wtedy, gdy nie ma już żadnych możliwości na pojednanie się małżonków i uratowanie ich związku. Z kolei zupełność rozkładu zachodzi wtedy, gdy rozerwane zostają więzi we wszystkich 3 sferach życia małżonków – gospodarczej, fizycznej oraz emocjonalnej.

Jak przygotować pozew rozwodowy?

Uzyskanie rozwodu w Polsce zawsze wymaga przejścia przez postępowanie sądowe. Na chwilę obecną polskie przepisy wskazują, że tylko sąd może wydać stosowne rozstrzygnięcie w tym zakresie. Co ciekawe w innych krajach świata stosuje się mniej rygorystyczne podejście i tak rozwód można uzyskać np. w urzędzie (odpowiednik urzędu stanu cywilnego).

Decydując się na rozwód koniecznym jest sporządzenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa. Pismo musi być wniesione do sądu okręgowego ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżonków w Polsce. Pozew podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 600 zł, która powinna być uiszczona na konto właściwego sądu jeszcze przed wniesieniem omawianego pisma. Opłata sądowa od pozwu rozwodowego może być wyższa, jeśli powód żąda nie tylko rozwiązania małżeństwa, ale również podziału majątku wspólnego (choć zdarza się to wyjątkowo rzadko). Jeśli strony dodatkowo żądają dokonania podziału majątku wspólnego, koszt pozwu zostanie powiększony o dodatkowe 1.000 zł (lub 300 zł, gdy małżonkowie będą zgodni co do sposobu wnioskowanego podziału).

Oczywiście jeśli małżonka nie stać na opłacenie pozwu, może on wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu i o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości lub odpowiedniej części (taki wniosek składa się wraz z pozwem, bądź wcześniej).

Małżonek może samodzielnie przygotować pozew rozwody, musi jednak pamiętać o tym, aby w jego treści znalazły się następujące elementy:

  • oznaczenie Sądu, do którego kierowany jest pozew,
  • informacje dotyczące stron (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL osoby wnoszącej pozew),
  • oznaczenie nazwy pisma - „POZEW O ROZWÓD” lub „POZEW O ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA”,
  • określenie żądania rozwiązania małżeństwa, e świadczeń alimentacyjnych (na rzecz dziecka lub na rzecz małżonka), eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania, przyznania wyłącznej opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron jednemu z małżonków, orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego,
  • oznaczenie dowodów, które chcielibyśmy przedstawić w sądzie oraz faktów na jakie mają zostać przeprowadzone te dowody,
  • wniosek o zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania rozwodowego,
  • informacja czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia,
  • podpis powoda,
  • wymienienie załączników – do pozwu należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to również odpis skrócony aktu urodzenia każdego dziecka.

Więcej informacji na temat prawa rodzinnego w tym rozwodów uzyskasz na stronie: https://www.rozwodadwokatrzeszow.pl

Kancelaria Rozwód Adwokat Rzeszów
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów

+48 17 200 03 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.