Do 15 grudnia trwa nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. O środki mogą starać się osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Stypendium może być przeznaczone na realizację przedsięwzięć potrzebnych do powstania dzieła, wykonanie lub wydanie utworu ale także organizację wydarzenia artystycznego lub kulturalnego. Środki mogą służyć doskonaleniu warsztatu artystycznego, pogłębianiu wiedzy dotyczącej kultury oraz sposobów jej upowszechniania. - Stypendia są przyznawane na projekty z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, m.in. w dziedzinach takich jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, a także na działania o charakterze animacji kulturalnej, interdyscyplinarne i inne. - Można przeczytać na stronie umww.pl. - Projekt realizowany w ramach stypendium nie może być wykonywany w ramach stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium nie może być związana umową o pracę bądź cywilnoprawną lub porozumieniem wolontarystycznym z podmiotem, który realizuje zbieżny projekt artystyczny lub kulturalny w danym roku. Stypendium ma charakter indywidualny, jest wypłacane jednorazowo i może być przyznane tej samej osobie fizycznej nie częściej niż raz na 2 lata.

Suma przeznaczona na stypendia w roku 2024 wynosi 400.000 złotych. Wnioski o przyznanie środków należy składać do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poprzez system internetowy Witkac.pl.