Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019r. poz. 511 ze zm.) art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019r. poz, 1040 ze zm.)w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zarządzam co następuje:

§ 1

Od dnia 24 marca 2020r. wprowadzam zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kaliszu w zakresie wskazanym poniżej:

  1. W budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu mogą przebywać wyłącznie pracownicy Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz instytucji mających siedzibę w tych budynkach.
  2. Wstęp do budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu będzie możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, internetowym lub mailowym.
  3. Każda z osób - pracownik lub petent chcąc wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu będzie musiał poddać się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym.

1) badanie nie będzie nigdzie rejestrowane,

2) wynik badania wskazujący temperaturę ciała powyżej 37 stopni Celsjusza będzie skutkował odmową wpuszczenia do budynku,

3) w przypadku wyniku badania wskazującego temperaturę ciała powyżej 38 stopni Celsjusza pracownik dokonujący pomiaru odmawia wpuszczenia do budynku oraz natychmiast informuje przełożonego a ten w uzgodnieniu ze Starostą lub Sekretarzem Powiatu powiadamia służby sanitarne.

  1. Od 24 marca 2020 interesanci Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu będą obsługiwani w godzinach 07:45-14:30
  2. Dokumenty składane do Starostwa Powiatowego w Kaliszu pochodzące z terenu Włoch, Hiszpanii, Francji należy składać w zaklejonej kopercie, która zostanie poddana 5- dniowej kwarantannie.
  3. Wszelkie sprawy w Starostwie Powiatowym w Kaliszu załatwiane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

§ 2

  1. Zobowiązuję Kierowników komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich pracowników.
  2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do bezwzględnego stosowania się do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Kaliskiego.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Kaliskiego z dnia 15 marca 2020r.w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa z chwilą odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

STAROSTA KALISKI
Krzysztof Nosal