Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 znalazła się w gronie 16 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Szkoła wzięła udział w konkursie grantowym Ośrodka Rozwoju Edukacji, realizującego projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Dzisiaj na stronach ORE została opublikowana lista rankingowa.

Na tej liście oferta kaliskiej placówki jest jedyną ocenioną pozytywnie w Wielkopolsce i jedną z trzech ofert pozytywnie ocenionych ze wskazanym zakresem wsparcia komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC). Wniosek spełnił wymagane kryteria konkursu i został zakwalifikowany do uzyskania grantu.

W sumie Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 35 wniosków aplikacyjnych. 32 wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej. Na etapie oceny formalnej 3 wnioski otrzymały ocenę negatywną. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 16 wniosków zostało wskazanych do otrzymania grantu. 4 wnioski uzyskały ocenę pozytywną i znalazły się na liście rezerwowej. 12 wniosków zostało ocenionych negatywnie.
W kolejnym etapie zostanie przygotowana dokumentacja i podpisane umowy z Grantobiorcami.