W czwartek, 29 września, o godz. 9.00, w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbędzie się LVI Sesja Rady Miasta Kalisza.

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu LV Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka
w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości,
2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r.,
3. zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza,
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony,
5. zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”,
6. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej,
7. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe – Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków – Kalisz Piwonice,
8. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie,
9. zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia,
10. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”,
11. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”,
12. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania
i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”,
13. szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
14. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.

VI. Informacje:
- o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
(materiał przekazano wcześniej)

VII. Pismo Nadleśnictwa Kalisz dotyczące wydania przez radę gminy opinii dla projektu lasów ochronnych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje.
IX. Interpelacje.
X. Zapytania radnych.
XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XII. Punkt obywatelski.
XIII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr LVI w dniu 29 września 2022 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.