20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, na mocy której wprowadzone zostały zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576) do 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po 30 października 2022 r. wypłaca się do 30 grudnia 2022 r.

Przypominamy, że wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Wysokość dodatku wynosi 3000 złotych.

Mieszkańcy Kalisza mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego:
- osobiście w Biurze Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Kalisza, przy ul. Kościuszki 1A,
- korzystając z urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1A,
- wysyłając je na adres: Urząd Miasta Kalisza Biuro Świadczeń Rodzinnych, 62-800 Kalisz ul. Kościuszki 1A,
- drogą elektroniczną za pomocą platformy elektronicznej E-PUAP.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.