Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na kwotę 40 000,00 zł w dziedzinie kultury fizycznej pn. „Wymiana sportowców między Wielkopolską a niemieckimi regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego”.

Zarząd w ten sposób wspiera zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w roku 2019 i ma na celu zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

W konkursie będą wybrane zadania publiczne zmierzające do rozszerzenia integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Wspieranie to udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie realizacji zadania publicznego, co oznacza, że jest wymagany udział wkładu własnego finansowego, tj. innych środków finansowych (np.: środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych źródeł niepublicznych), lub środków finansowych pochodzących ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. Dopuszcza się udział wkładu własnego niefinansowego, tj. wkładu osobowego i wkładu rzeczowego.

Realizacja zadania jest możliwa zarówno w formie wymiany dwustronnej, jak i jednostronnej. W przypadku wymiany dwustronnej oferent realizuje dwa etapy. W przypadku wymiany jednostronnej oferent realizuje wyłącznie I etap.

I etap
Zadanie publiczne musi być realizowane w całości w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego. Czas trwania wymiany: od 3 do 10 dni.

Adresaci zadania:
- uczestnicy z terenu województwa wielkopolskiego oraz z terenu niemieckiego regionu partnerskiego Województwa Wielkopolskiego, z czego min. 50% muszą stanowić uczestnicy w wieku 14-26 lat.
Liczba uczestników:
- z terenu niemieckiego regionu partnerskiego Województwa Wielkopolskiego min. 10 osób, w tym min. 75% zawodników i max. 25% opiekunów/trenerów,
- z terenu województwa wielkopolskiego zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego, stanowiącego obowiązkowy element zadania publicznego, min. 1 opiekun/trener na każde 15 osób.

II etap
Zadanie publiczne musi być realizowane w całości poza granicami Polski. Czas trwania wymiany: od 3 do 10 dni.
Adresaci zadania:
- uczestnicy z terenu województwa wielkopolskiego oraz z terenu regionu partnerskiego, z czego min. 50% muszą stanowić uczestnicy w wieku 14-26 lat,
Liczba uczestników:
- min. 10 osób z terenu regionu partnerskiego, w tym 75% zawodników i 25% opiekunów/trenerów, min. 1 opiekun/trener na każde 15 osób.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej przez co najmniej dwa uprawnione podmioty działające wspólnie.

Sposób, miejsce i termin składania ofert
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 22 lipca 2019 roku do godziny 15:30:
I. oferty realizacji zadania publicznego wypełnionej w języku polskim w formie elektronicznej poprzez generator ofert i sprawozdań w serwisie Witkac.pl,
II. „potwierdzenia złożenia oferty” (PZO) w formie papierowej, wygenerowanego za pomocą Witkac.pl. Po upływie terminu składania ofert system Witkac.pl automatycznie blokuje możliwość złożenia oferty, tym samym nie jest możliwe wygenerowanie PZO.

Więcej szczegółów pod adresem:

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BOyxls&mc=FS&s=sjcurY&u=h24SR&y=c&z=EysThEz&
wnioskow/wymiana-sportowcow-997.html