10 maja 2020 r. odbędą się wybory prezydenckie. Pamiętajmy, że głosować mogą osoby, które znajdują się w stałym rejestrze wyborców. Konieczne jest więc dopisanie się do rejestru lub spisu wyborców.

Jakie warunki należy spełnić, aby dopisać się do rejestru wyborców, bądź spisu wyborców? A jakie żeby ubiegać się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania bądź złożyć wniosek o wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania?
Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

W świetle zapisów zawartych w art. 24 ustawy o ewidencji ludności istnieje obowiązek meldunkowy. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy w terminie 30 dni od daty przybycia.

Zameldować można się osobiście bądź przez osobę upoważnioną posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo, udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dokonać także drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - platforma ePUAP.

Obowiązkowi meldunkowemu podlega również cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy cudzoziemiec jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jest zobowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej w 30. dniu przybycia do kraju.

Obowiązkowi meldunkowemu podlega także cudzoziemiec, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Jest on zobowiązany zameldować się najpóźniej 4. dnia, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu.

W celu zameldowania się na pobyt stały lub czasowy należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza, gdzie trzeba przedstawić jeden z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, np.: umowę cywilno-prawną, wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu lub akt notarialny, a także dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania. Dodać należy, że w przypadku osób małoletnich obowiązek meldunkowy wypełnia przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca opiekę.

Wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z wyborami prezydenckimi i zameldowaniem można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza, mieszczącym się w Biurze Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki 1a - stanowiska pracy nr 3,4 i 5 lub pod numerami telefonów: +48 62 50 49 741, + 48 62 50 49 773 i za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..