Dziś Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2022-2024. Głównym celem programu jest wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz dążenie do poprawnych relacji rodzinnych, a także wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin zgodnie z ustawą „Za życiem”.

Obecny program jest kontynuacją programów wspierania rodziny realizowanych w naszym mieście. Projekt ma pomóc m.in. w zwiększaniu świadomości w zakresie prawidłowych wzorców rodziny, zapobieganiu rozdzieleniu rodzin i umieszaniu dzieci w pieczy zastępczej, podnoszeniu kwalifikacji asystentów rodziny. Głównymi założeniami są wspieranie rodziny poprzez pracę socjalną oraz współpracę z asystentem rodziny, udział w warsztatach organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, czynny udział w grupach wsparcia prowadzonych przez Dział Asysty Rodzinnej, czy pomoc specjalistów - psychologów, psychiatrów, terapeutów, radców prawnych. 

Link do uchwały: https://kalisz.esesja.pl/zalaczniki/155182/projekt-uchwaly-ws-przyjecia-programu-wspierania-rodziny-w-miescie-kaliszu-na-lata-2022-2024_1463290.pdf