Pod obrady komisji Rady Miasta Kalisza trafił projekt uchwały dotyczącej nowych stawek podatku od nieruchomości, które miałyby obowiązywać od stycznia 2023 roku. Rajcy podjęli dziś uchwałę.

Zakłada ona obniżenie podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – z 3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w 2022 roku do 0,61 zł.

Nie zmienią się stawki podatku od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,85 zł oraz od budowli – od wartości – 2%.

Projekt przewiduje natomiast wzrost stawek od pozostałych nieruchomości, m.in. budynków mieszkalnych oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z podjętymi zmianami:
- za mieszkanie o powierzchni ok. 50 m2  i udziale w gruncie 68,14 m2  trzeba będzie zapłacić podatek w wysokości 92 zł – podatek wzrośnie o 2,58 zł na miesiąc,
- za dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 162 m2 i działce o pow. 204 m2  podatek wyniesie 286 zł – podatek wzrośnie o 7,83 zł na miesiąc,
- za dom jednorodzinny o powierzchni 221 m2 i działce 554 m2 kwota podatku to 541 zł – podatek wzrośnie o 16,08 zł na miesiąc,
- za lokal usługowy o powierzchni 159,3 m2 z udziałem w gruncie 60,39 m2, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, trzeba będzie zapłacić podatek w wysokości 4621 zł – podatek wzrośnie o 59,92 zł na miesiąc,
- za budynek niemieszkalny wolnostojący o powierzchni 45 m2 posadowiony na działce 249 m2 wykorzystywany w całości do prowadzenia działalności gospodarczej opłata wyniesie 1584 zł – podatek wzrośnie o 22,58 zł na miesiąc,

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, a wpływy z niego stanowią znaczący dochód dla budżetu miasta. Stawki nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ogłaszanych corocznie przez Ministra Finansów. Stawki maksymalne na rok 2023 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731).

Projekt uchwały jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza.