Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty znajdują się w załączniku. Oferty należy składać w formie elektronicznej, poprzez Generator wniosków – witkac.pl, w terminie od 9 do 31 stycznia 2024 roku. Potwierdzenie złożenia oferty, wygenerowane z systemu witkac.pl, w formie papierowej, należy złożyć osobiście w terminie do dnia 2 lutego 2024 roku, w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza (Główny Rynek 20, III piętro, pokój 57, do godziny 15:00) lub drogą pocztową (o dacie złożenia potwierdzenia decyduje data stempla pocztowego).