Prezydent Krystian Kinastowski udzielił odpowiedzi na apel, który wystosowało prezydium Rady Miasta Kalisza. Treść apelu oraz odpowiedź prezydenta publikujemy poniżej.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza

 

Kalisz, 23 marca 2020 r.

KPM.0004.0001.2020                                                                    
D2020.03.02164                                                      

Pan
Tadeusz Skarżyński
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza


Szanowny Panie Przewodniczący,  
dziękuję za zainteresowanie kwestią ochrony przedsiębiorców mieszkańców Kalisza przed zagrożeniem koronawirusem. Zapewniam, że Miasto Kalisz podejmuje stosowne do rozwoju sytuacji działania, które zabezpieczają kaliszan przed skutkami epidemii na tyle, na ile jest to możliwe.

W odpowiedzi na skierowany do mnie apel Prezydium Rady Miasta Kalisza, informuję jak niżej.

Ad 1.
Miasto Kalisz na wniosek szpitali przekaże dotacje celowe w wysokości po 100 tysięcy złotych Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych.  Przypominam jednocześnie, że placówki nie są jednostkami miejskimi i korzystają również z dotacji organu założycielskiego, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Sugerowana przez Prezydium Rady kwota miliona złotych budzi wątpliwości racjonalnego wykorzystania tych środków. Nie jest także poparta żadnymi wyliczeniami, analizami czy wnioskami ze strony jednostek zainteresowanych. Przypominam, udzieliłem obu wyżej wymienionym placówkom dotacji po rozpoznaniu ich potrzeb, współmiernie do własnych możliwości finansowych. Jednocześnie zapewniam, że nadal będę współpracować ze szpitalami, a pomoc udzielana będzie w zależności od zgłaszanych przez placówki potrzeb i od rozwoju sytuacji epidemicznej w Kaliszu.

Ad 2.
Prezydent Miasta Kalisza obecnie nie ma możliwości zwolnienia mieszkańców i przedsiębiorców z podatków lokalnych. Ustawa nie przewiduje takiej sytuacji, a podjęcie takiej decyzji mogłoby powodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wprowadziłem natomiast pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, który ma ułatwić przetrwanie kryzysu wynikającego z zagrożenia koronawirusem. Pakiet obejmuje możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych. Są wśród nich podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Aby uzyskać ulgi, dotyczące miesięcy od marca do maja włącznie, konieczne jest złożenie wniosku. Już wcześniej wprowadziłem także ulgi w opłacie za najem miejskich lokali na potrzeby działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zamknęli lokale i całkowicie zawiesili działalność, zostaną zwolnieni z czynszu do czasu wznowienia działalności - ulga ta nie zwalnia ich od uiszczania opat za media. W przypadku lokali użytkowych, których najemcy nadal prowadzą działalność, jednak zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek ich obrotów, będą oni mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu. Rozwiązania te mają ułatwić właścicielom podmiotów gospodarczych podtrzymanie płynności finansowej, a zarówno im jak i Miastu możliwość rozwoju gospodarczego po ustaniu kryzysu epidemicznego.
Ponadto pragnę zauważyć, że rozwiązania sugerowane przez Prezydium Rady Miasta kosztowałyby budżet miasta ponad 75 milionów złotych. Wycofanie takiej kwoty z budżetu na rok 2020 spowodowałoby ogromne, destabilizujące skutki w funkcjonowaniu całego organizmu miejskiego i oznaczałoby nierealizowanie w tym roku ważnych inwestycji. Należy pamiętać, że inwestycje publiczne, w tym miejskie, po ustaniu trudnego z uwagi na epidemię czasu, staną się kołem zamachowym lokalnej gospodarki i umożliwią lokalnym przedsiębiorcom funkcjonowanie i utrzymanie miejsc pracy w swoich firmach. Dlatego tak ważne jest, żeby – przy zrozumieniu sytuacji wynikającej z epidemii – podejmować racjonalne decyzje, umożliwiające zachowanie płynności finansowej miasta i realizację zadań przyjętych w budżecie.

Ad 3.
Prezydent Miasta Kalisza miał uprawnienia, wynikające z Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania przyjętego przez Radę Miasta, pozwalające na czasowe zaniechanie poboru opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Możliwość ta została jednak zakwestionowana i wycofana wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2016 roku, sygnatura akt: I OSK 1979/16. Sąd stwierdził nieważność tego zapisu.


Łączę wyrazy szacunku

Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

 

 

Apel Prezydium Rady Miasta Kalisza

apel.png [106.92 KB]