Stawki czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Kalisza, nie zostaną w tym roku zmienione. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na odroczenie terminów płatności opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta Kalisza i Skarbu Państwa.

Waloryzacja i aktualizacja stawek czynszu za dzierżawę gruntów, w tym również gruntów na cele handlowe na terenach targowisk miejskich oraz najmu lokali użytkowych powinny być dokonywane w roku, w którym suma ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, począwszy od 2013 roku, przekroczy 5%.

Suma wskaźników w latach 2013-2019 wyniosła 5,3%.

Również stawki czynszu za lokale użytkowe mogą być podwyższone raz do roku, biorąc pod uwagę wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inne koszty zarządzania nieruchomością, w tym wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Tak się jednak nie stanie. Zaistniała sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w znacznym stopniu ogranicza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i nie pozostanie bez wpływu na sytuację ekonomiczną, stąd odstąpienie w bieżącym roku od waloryzacji i aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najmu lokali użytkowych Miasta Kalisza oraz Skarbu Państwa.

Stosowne zarządzenie podpisał wczoraj prezydent Krystian Kinastowski. Weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowo, na wniosek przedsiębiorców, odraczane będą terminy płatności opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta Kalisza i Skarbu Państwa.

To kolejne elementy pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, który ułatwi przetrwanie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.