Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury fizycznej pn. „Wymiana sportowców między Wielkopolską a niemieckimi regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego” na kwotę 40 000,00 zł.

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do rozszerzenia integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Wspieranie to udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie realizacji zadania publicznego, co oznacza, że wymagany jest udział wkładu własnego finansowego, tj. innych środków finansowych (np.: środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych źródeł niepublicznych), lub środków finansowych pochodzących ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. Dopuszcza się udział wkładu własnego niefinansowego, tj. wkładu osobowego i wkładu rzeczowego.

Realizacja zadania jest możliwa zarówno w formie wymiany dwustronnej, jak i jednostronnej. W przypadku wymiany dwustronnej oferent realizuje dwa etapy. W przypadku wymiany jednostronnej oferent realizuje wyłącznie I etap.

I ETAP:

Zadanie publiczne musi być realizowane w całości w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego. Czas trwania wymiany: od 3 do 10 dni.

Adresaci zadania:

- uczestnicy z terenu województwa wielkopolskiego oraz z terenu niemieckiego regionu partnerskiego Województwa Wielkopolskiego, z czego min. 50% muszą stanowić uczestnicy w wieku 14-26 lat.

Liczba uczestników:

- z terenu niemieckiego regionu partnerskiego Województwa Wielkopolskiego min. 10 osób, w tym min. 75% zawodników i max. 25% opiekunów/trenerów,

- z terenu województwa wielkopolskiego zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego, stanowiącego obowiązkowy element zadania publicznego, min. 1 opiekun/trener na każde 15 osób,

II ETAP:

Zadanie publiczne musi być realizowane w całości poza granicami Polski. Czas trwania wymiany: od 3 do 10 dni.

Adresaci zadania:

- uczestnicy z terenu województwa wielkopolskiego oraz z terenu regionu partnerskiego, z czego min. 50% muszą stanowić uczestnicy w wieku 14-26 lat,

Liczba uczestników:

- min. 10 osób z terenu regionu partnerskiego, w tym 75% zawodników i 25% opiekunów/trenerów, min. 1 opiekun/trener na każde 15 osób,

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej przez co najmniej dwa uprawione podmioty działające wspólnie.

Sposób, miejsce i termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 22 lipca 2019 roku do godziny 15:30:

I. oferty realizacji zadania publicznego wypełnionej w języku polskim w formie elektronicznej poprzez generator ofert i sprawozdań w serwisie Witkac.pl,

II. „potwierdzenia złożenia oferty” (PZO) w formie papierowej wygenerowanego za pomocą Witkac.pl. Po upływie terminu składania ofert system Witkac.pl automatycznie blokuje możliwość złożenia oferty, tym samym nie jest możliwe wygenerowanie PZO.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania: http://www.jacekboguslawski.pl/konkursy-umww/aktualne-nabory-wnioskow/wymiana-sportowcow-997.html

Info: www.jacekboguslawski.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie